Quy trình làm việc

Quy trình bán hàng

1.

Triển khai cuộc họp khi nhận được yêu cầu đơn hàng mới

2.

Tạo bảng thông số kỷ thuật

3.

Họp phát triển sản phẩm mới

4.

Thiết lập khung lều

5.

Thiết kế sản phẩm theo khung lều đã duyệt

6.

Thiết kế mẫu sản phẩm

7.

May mẩu sản phẩm mới

8.

Kiểm tra thời gian may và phân tích quy trình

Phân tích thời gian may cho từng công đoạn để tính toán chính xác thời gian gia công và chi phí sản xuất

9.

Xác nhận hóa đơn nguyên vật liệu sản phẩm mới

10.

Kiểm tra độ chống thấm nước

Chức năng cơ bản của sản phẩm được đánh giá bằng cách đo khả năng chống thấm nước và sự chống thấm nước của sản phẩm bằng thử nghiệm mưa
11.

Thiết kế 3D cho sản phẩm

Nhóm thiết kế tạo ra một hóa đơn nguyên vật liệu để phát triển mẩu và thiết kế 3D để phát triển sản phẩm mới
12.

Quản lý đơn bán hàng trong hệ thống ERP