Happy Staff,
Happy Work Your Z Tent / YS vina

NEWS

2024-02-07

[YS VINA] 2023 YEAR-END CEREMONY (CHÚC MỪNG NĂM MỚI)

2024-01-23

[YS VINA] WARM SPRING WITH TRADE UNION (YS VINA XUÂN ẤM ÁP)

2024-01-22

[YS VINA] CELEBRATE TET WITH YS VINA (ĐÓN TẾT CÙNG YS VINA)

2024-01-16

[YS VINA] NEW YEAR REUNION (XUÂN ẤM TÌNH CÔNG ĐOÀN)

2024-01-15

[YS VINA] THE 2ND PERIODIC HEALTH EXAMINATION (KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ)

2023-12-26

[YS VINA] SEASON'S GREETING (YS VINA TRI ÂN)